Fore more info + 91 265 2465499   l   E-Library   l   Search


áÌâãÕÔ ÖÑâÁ, ÕÅíÊÓâ


ÁÒ ×çkÔëWÕÓ,

ÕÅíÊÓâ ãsÉÈ áÌâãÕÔ ÖÑâÁ Խн 53 ÕØôÉä “áÌâãÕÔ Íý½ãÈ ÑïÅÛ”Ìâ Ìë’ ÚëÄÛ »çÃçïÏ ÍãÓÕâÓÌâ ÖBÒíÌä ÁëÑ áë» Öâï»Ûë ÏïËâÒëÔ Àë. áâÁÌâ áâËçãÌ» Òç½Ñâï jÒâï »ímpÒçÃÓÌâ ÑâDÒÑÉä ãÕWÕ sÈÓë ÖÑâÁÌë Öâï»Ûä ×»âÒ ÈëÑ ÚíÒ Èí ÕÅíÊÓâ ãsÉÈ áÌâãÕÔ Íý½ãÈ ÑïÅÛ ×â ÑâÃë ÈëÑâïÉä Õïã¿È ÓÚë¬ ÒçÕâ Õ½ô áÌë Êë× ÍÓÊë×Ñâï ÓÚëÈâ ÞâãÈÁÌ “áÌâãÕÔ Íý½ãÈ ÑïÅÛ” Ìä ÍýÕöã^â ’Çë Ìë ÑâãÚȽâÓ ÓÚë Èë ÚëÈçÉä áÑâÓä

WEB SITE
¿âÔç »Óä Àë.

Խн 53 ÕØô ÍÀä áâ ãÕ¿âÓ áÑÔÑâï Ñè»ëÔ Àë Èí ÕäÈä ½ÒëÔ ÕØíô, ÈëÌä sÉâÍÌâ ãÕ½ëÓë Éä Öѽý áÌâãÕÔ ÖÑâÁÌë ÑâãÚȽâÓ »ÓÕâ ÑâÃë áâÍÇë ÐèÈ»âÛÑâï Åíã»Òçï »ÓÕçï Á Ó[çï.

“áÌâãÕÔ Íý½ãÈ ÑïÅÛ” Ìä sÉâÍÌâÌí åãÈÚâÖ ¼Óë¼Ó ¼èÏ Á ÓÖÍýÊ Àë. ×#áâÈ kÒâïÉä Éå ’Çí Àí. áëÔëmÏä» »ëÑä. Ñâï 14 áÌâãÕÔÐâå ÖâÉë »âÑ »Óë ¼çÏ Á ÖâÓâ ‘½Ó’Ì ãÑÝí áëÑâïÉä Ñç»çïÊÓâÒ áëÑ. ÊëÖâå ¼èÏ Á étÖâÚäÌë ÖÑâÁ ÑâÃë »ïå» »Óä ÀèÃÕâÌä ÐâÕÌâÕâÛâ ÈëÑÇë ÈëÑÌâ ãÑÝí ÖÑÜ ÕÅíÊÓâÌâ áÌâãÕÔ »çÃçïÏí ÕØôÑâï Ðë½â ÑÛë Ìë »ïå» Öâïs»öãÈ» ÍýÕöã^â áÌë ÁÑÇÕâÓ »Óë ÈëÕí ãÕ¿âÓ ÓÁè »Òíô. ÏËâáë étÖâÚÉä ÕËâÕä ÔäËí 1960Ñâï »ÑâÃäÏâ½ áãÈãɽöÚÑâï ÁÑÇÕâÓ »Òíô. tÒâÓ ÍÀä 1/1/1961Ñâï “áÌâãÕÔ Íý½ãÈ ÑïÅÛ” Ìä sÉâÍÌâ Éå. ÕâãØô» #â. 3Ìä Îä Óâ¼ä 14 »çÃçïÏí Ðë½â ÑÛä ÑïÅÛÌâ ÖBÒí ÏnÒâ. áâÑ áÌâãÕÔ Íý½ãÈ ÑïÅÛÌí ÁnÑ ÉÒí. ÑïÅÛÌâ ÍÚëÔâ ÍýÑç¼ Ùä ÊíÔÈÓâÒ Ó¾çÌâÉ‘ ÊëÖâå (ÚÓäáâ) ÉÒâ. éÍÍýÑç¼ Ùä Äâ»íÓÐâå »×Ì‘ ÊëÖâå (ѽíÊ) Ìë ÑïÝä áÌë ¼’Ì¿ä Ñç»çïÊÓâÒ ÑÇäÐâå ÊëÖâå ÉÒâ.

1962Ñâï ÑçïÏåÉä ÊíÔÈÐâå áâÓ. ÊëÖâå ÍýÑç¼ÙäÌä áíÛ¼âÇ “s»çÔ ÑâsÈÓ”áë ÑçÕäÌí ¿ëÓäÃä ×í »Òíô. #â. 2000 Ðë½â »Òâô áÌë áë» ÌâÌçï ÖâÕëãÌÒÓ 3-4 ’ÚëÓâÈí ÖâÉë ÏÚâÓ ÍâÅÒçï.

1962-1963 Ïë ÕØô ½ÓäÏ ãÕYâÉäôáíÌë áâpÒâ. (20+20 ÎëÑäÔä) #â. 500/- + #â. 500Ìä »ëÖ s»íÔÓ×äÍ ãÕYâÊâÌ 1962 ÍÀä »ÓâÒçï. ÖâÓâÐâå

Central Excise / Sales Tax
Õ½ëÓë Ðâåáí ÑïÅÛÑâï ’ëÅâÒâ.

1964Ñâï ÑïÅÛÌë ¿ëÓäÃä »ÑäSÌÓ áíãÎÖÑâï Ó‘. »ÓâÕä ÍýÑç¼ ÏïËâÓÇ ÀÍâvÒç. ÌíïËÇäÌí Êâ¼Ôí Ìï. 16313 Èë Õ¼ÈÌâ Ïä’ ÍýÑç¼ Ùä ån¨‘È ÕÖÌ‘ ÊëÖâåÌë áâpÒí Ìë ÕÅíÊÓâÌçï “Ùä áÌâãÕÔ Íý½ãÈ ÑïÅÛ” ÖâÕôÁãÌ» Ã÷sÃÑâï (ÖÌ 1950Ìâ ÑçïÏåÌâ 29Ñâï áâËãÌÒÑ) Ó‘sÃÓ ÉÒçï. ÁëÌí Ó‘sÃÓ Ìï. ……… ÕÅíÊÓâáë 2307 ÌíïËâÒí. ÝÇ ÕØô ÍÀä ãÌÒçkÈ ÉÒëÔä 1964Ìä »ãÑãà ÁëÑâï ÍýÑç¼ Ùä ån¨‘ÈÐâå Õ×Ì‘ ÊëÖâå éÍÍýÑç¼Ùä Äâ»íÓÐâå »×Ì‘ ÊëÖâå ÑïÝä ÈÓä»ë Ùä Ñç»çïÊÐâå ÑÇäÐâå ÊëÖâå Áë ¿âÔç Ó[â. ÖÚÑïÝä ÈÓä»ë Ùä ãÕÌíÊÐâå Ñíï¾âÐâå ÊëÖâå ãÌÒçkÈ ÉÒâ ÁëÑÇë Խн 25-30 ÕØô ‘ÕÌÌë ÖëÕâ áâÍä. ¼’Ì¿ä ÈÓä»ë ÑÌçÐâå ÊëÖâåáë ÖëÕâ áâÍä. ÈÉâ ÍýÉÑ ÏïËâÓÇÑâï Ïë »âÒÑä ÃsÃ÷ä ÈÓä»ë (1) Ùä ån¨‘È ÕÖÌ‘ ÊëÖâå (2) Ùä ÁÒïÈäÔâÔ ÑãÇÔâÔ ÊëÖâå Ìä ãÌÑÇèï» Éå .ÈëÁ ÕØëô ®âïãÈ»âÓä ͽÔâ ÈÓä»ë »âÒô»âÓä ÖBÒíÑâï Ïë ÏÚëÌíÌí ÍÇ ÖÑâÕë× »ÓÕâÑâï áâvÒí. (1) á.Öî. ÍÊÑâÏëÌ. ÌÃçÐâå. ÊëÖâå (2) á.Öî. ÑËçÑâÔÈäÏëÌ. Ï. ÌâÒ» Áë ÏïÌëáë áâ½Û ÁÈâ ÑïÅÛÌâ ét»ØôÑâï ¼èÏ Á ÑÚtÕÌçï Òí½ÊâÌ áâpÒçï. 1965Ñâï ÑïÅÛÌä ÍýÕöã^âÌë Õë½ ÑLÒí ÁëÌâ ÎÛ sÕ#Íë ÍÚëÔä Ïç» Ïëï» Ùä ÌÃçÐâå Åâ. ÊëÖâåÌâ ¾ÓëÉä (½ëïÅä ½ëà ÓíÅ éÍÓ) ×# »Óä ÚÈä. ÑïÅÛ áâãÉô» ÓäÈë ÖDËÓ Ì Úíå ÍíÈâÌçï Ñ»âÌ Ì ÚÈïç ÈëÉä Խн 16 ÕØô 1965 Éä 1980 ÖçËä ÞâãÈÌâ ÊÓë» ãÕYâÉäôÌë áëÑÌâ ¾ÓëÉä ¿íÍÅâ áâpÒâ ÚÈâ. ÚÕë áâãÉô» ÖDËÓÈâ ÏÜÕâ Èë Õ¼ÈÌâ »âÒô»âÓä ÖBÒíáë »ÑÓ »Öä ½âïËäÌ½Ó ½öÚÑâï Ïë ÌâûÌâ ¿ëÓäÃä ×í »Óä ÑíÃçï ÖíÕëãÌÒÓ ÀÍâÕä 45,000Ìçï ÐïÅíÛ Ðë½ç »Òçô. ÌâûÌâ ÌâÑ ÚÈâ “ÖÓÕâÛë ÏâÊÏâ»ä” Ìë “ÖÖÓí ¼íÛë ÏëÄí”. Öâå»Ô ÍÓ ¾Óë ¾Óë ÁåÌë ÖBÒíÌä ÌíïËÇä »Óä.

Խн 1975 ÖçËäÑâï ÕÅíÊÓâ ãsÉÈ ÑíÃâÐâ½Ìâ »çÃçïÏí ÑïÅÛÑâï ’ëÅâÒâ. ÚÕë ÑïÅÛÌä ÍýÕöã^â ÕËâÓÕâ áÌâãÕÔ Íý½ãÈ ÑïÅÛÌçï ÍíÈâÌçï ÐÕÌ ÚíÕçï ’ëåáë. ÈëÕä Á#ÓäÒâÈ éÐä ÉÈâ Ùä ÚÓäÐâå ÊëÖâå (sÕãsÈ» áën‘.) Ùä ÑÇäÐâå áëÑ. ÊëÖâå Ìë Ùä ån¨‘È Õ. ÊëÖâå áë ÍýÒtÌ áâÊÒíô. ÈëÌâ ÎÛ sÕ#Íë Ùä ÑÚâÊëÕÐâå ÊëÖâå áÌâãÕÔ ÐÕÌ (ÕâÅä)Ìä ÁÑäÌ ¼ÓäÊâå, 1976Ñâï ÐèãÑ ÍèÁÌ Ñç. Ùä Åâ[âÐâå ÊÒâÛ‘ ÊëÖâå ÍÔÖâÇâ»Ó (Ùä ÎënÅÖ »ÔÏÌâ ÑâãÔ») ÈÉâ á.Öî. ×âÓÊâÏëÌ Åâ[âÐâå ÊëÖâåÌâ ÕÓÊ ÚsÈë ÉÒç. Èë ÁÑâÌâÑâï ¾Çä ÑíÃä »ÚëÕâÒ ÈëÕä Ó»Ñ #â. 15,001 Ìçï ÊâÌ áâÍä ÖÑâÁÌâ

First Well Wishes
Ìçï ÖnÑâÌ ÑëÛvÒçï.

2014-06-28 17-14-19_0035.jpg

Ìë 14 ÖBÒí ÑÁÏèÈ ÍâÒâÌâ ÍtÉÓ »ÚëÕâÒâ ÁëÌâ áÉâ½ ÍÓäÙÑÉä áâÁë ÑïÅÛ 1400 ÖBÒí ËÓâÕë Àë. áâÁÌí áÌâãÕÔ ÖÑâÁ áë 14 ÍâÒâÌâ »âÒô»ÓíÌâ °Çä Àë. áâÁë ÈëÑÌë áâÍÇë ÒâÊ Ì »Óäáë Èí áë áÜmÒ áÍÓâË »ÚëÕâ×ë. ÈëÑÌâ ÌâÑ Ìä¿ë ÑçÁÏ Àë.

1.

Ùä ½çÇÕïÈÐâå áâÓ. ÊëÖâå éÃÅä»Ó

8.

Ùä áÌäÔÐâå áëÑ. ÊëÖâå ¿ä¼Ôä

2.

Ùä ÓãÈÔâÔ áëÑ. ÊëÖâå ÊëÔâÅÕâ

9.

Ùä ÊëÕën¨Ðâå áâÓ. ÊëÖâå ÕÔÖâÅ

3.

Ùä ÓãÕn¨Ðâå Öä. ÊëÖâå ¼ÓÖâÅ

10.

Ùä ã»×íÓÐâå áâÓ. ÊëÖâå áë#

4.

Ùä ÁÒë×Ðâå Ãä. ÑÚëÈâ éËÌâ

11.

Ùä ÓâÁçÐâå áâÓ. ÊëÖâå ÕÔÖâÅ

5.

Ùä Ï¿çÐâå áëÑ. ÌâÒ» ÈÔíË

12.

Ùä ÓÑÇÐâå ÖçÒâ

6.

Ùä ÏlÔçÐâå áâÓ. ÌâÒ» Ö¿äÌ

13.

Ùä ÁÒïãÈÐâå Ïä. ÌâÒ» ÁÔâÔÍíÓ

7.

Ùä »âÛäÊâÖ ‘. ÌâÒ» ÑíÃâ ÕÓâÀâ

14.

Ùä ÓÑë×Ðâå »â. ÊëÖâå ÖÊÔÍçÓ

ÊÓë» ÍèjÒ áëÕâ ÕÅäÔ áë»Ïä’Ìâ ÍèÓ» ÏÌä ¼Ðë ¼Ðâ ãÑÔâÕäÌë áÌâãÕÔ ÖÑâÁÌâ ét»ØôÑâï ÎâÛí áâpÒí. ÁëÑÌâ É»ä áâÁÌí ÍýãÖDË áÌë Íý½ãÈÌâ éÊÒ ã×¼Óë ÍÚíï¿ëÔ áÌâãÕÔ ÖÑâÁ Àë.

áÌâãÕÔ ÐÕÌÌä ÁÑäÌ ÖïÍâãÊÈ »Òâô ÍÀä ÈëÌâ ÏâïË»âÑ tÒâÓ ÏâÊ ×# »ÓëÔ ãÕãÕË ÍýÕöã^âáíÑâï ÁëÑÌçï Òí½ÊâÌ Ó[çï Àë. ÈëÕâ ÑÚâÌçÐâÕí ãÕ×ë ÖÑâÁë ’ÇÕçï Á#Óä Àë. ÈëÑÌçï ‘ÕÌ áâÁÌâ ÒçÕâ Õ½ôÌë ÍÇ ÖçïÊÓ Ñâ½ôÊ×ôÌ ÍçÓçï ÍâÅë ÈëÕâ ÚëÈçÉä ÈëÑÌä ‘ÕÌ ÂÓÑÓ Ê×âôÕäáë Àäáë. áâ×â Àë »ë áâÍ Öî áÑâÓí ÍýÒtÌ áâÕ»âÓ×í.

2014-06-28 17-13-10_0033.jpg

áâÍÇë áâ½Û ’ëÒçï ÈëÑ 1975Ñâï áÌâãÕÔ ÐÕÌÌä (ÕâÅä) ÁÑäÌ ¼ÓäÊâå. áâ ÁÑäÌÌâ ÊâÈâ ãÕ×ë Õâï¿» ãÑÝíÌë Á#Ó ’ÇÕçï ½Ñ×ë. ãÕ×âÛ ÁÑäÌ ÐÕÌÌí ÕâÓÖí ¼èÏ Á Ì‘Õä ã»ïÑÈë áÌâãÕÔ Íý½ãÈ ÑïÅÛÌë áâÍÌâÓ ÚÈâ ½âïËäÕâÊä ãÕ¿âÓÖÓÇä ËÓâÕÌâÓ ÕÅäÔ Íè. Ùä ÚÓäÐâå ÓâÒ‘Ðâå ÊëÖâå Íè. ÚÓäÐâå ÊëÖâåÌí ÁnÑ Èâ. 5/09/1908 Ìâ ÓíÁ ¿ÇÕâå Ñç»âÑë ÉÒí ÚÈí ÍÇ ÑâÈâ-ãÍÈâÌä ÀÝÀâÒâ ½çÑâÕÈâ ÑíÖâÛÑâï Åâ&. ÍÓ⽑ÐâåÌë tÒâï ÓÚä áBÒâÖ »Òíô. tÒâÓ ÏâÊ ÍèÌâÌä ÎÓgÒçÖÌ »íÔëÁÑâïÉä ÖäÕäÔ áën‘ãÌÒÓ ÉÒâ Ìë ÕÅíÊÓâÌë »ÑôÐèãÑ ÏÌâÕä vÒÕÖâãÒ» »âÓ»äÊäô ×# »ÓäÌë ÏâïË»âÑÌâ ËïËâÑâï ÂïÍÔâvÒçï. ÍíÈë áÌâãÕÔ ÚÈâ ÈëÌí ÍÇ ½Õô ÚÈí. sÕ¼¿ëô áâ½Û áâÕëÔâÌë áâãÉô» ÖDËÓÈâ ÍýâpÈ »Óä ÚÈä ÈëÉä áÌâãÕÔ ÖÑâÁ ÑâÃë »ïå» »Óä ÀèÃÕâÌä ÐâÕÌâ ÈëÉä ÐÕÌÌâ ÏâïË»âÑÑâï ×kÒ ÈëÃÔä ¼èÏ Á ÑÊÊ »Óä.

sÕâÌçÐâÕë áâ½Û ÕËä sÕãsÈ» áën‘. áënÅ ÑënÒç. »ç. ÑâÑâÌâ ÖÚ»âÓ – ÖâÉÉä ×# »Óä. »ïÍÌäÌä sÉâÍÌâÉä Á ÍíÈâÌâ ÌÎâÌí áÑç» ãÚsÖí ÑâÝ áÌâãÕÔ ÖÑâÁ ÑâÃë Á ÌÚI ÍÇ Ôí» ÖëÕâ »âÁë áÔ½ Á Óâ¼Èâ. áÌâãÕÔ ÞâãÈÌâ Á ÌÚI ÍÓïÈç ánÒ ÞâãÈÌâ Á#ÓäÒâÈ ÑïÊíÌë ÐÇÈÓ ÑâÃë áÌë ÑâïʽäÌâ ÖÑÒë áâãÉô» Òí½ÊâÌ áâÍä ÖÑâÁÌçï °Ç áÊâ »Òçô.

ÌâÓâÒÇ sÕâÑäÌâ ÖïÍ»ô ÍÀä Èí áëÑÌä ‘ÕÌ×ìÔä áÌë ãÕ¿âÓËâÓâÌë ÁçÊí Á Õë½ ÑLÒí. ¾Çä ×ìÜãÇ» ÖïsÉâáí ×# »Óä ¾Çä ÖëÕâ »Óä. ¾Çâ ÏËâ Ã÷sÃíÑâï áâãÉô» ÑÊÊ áÌë ÑâÌÊz ÖëÕâ áâÍä. Áë áâÁë ÍÇ »âÒôÓÈ Àë. ÁëÑâï ÑçKÒ ÌÓÚãÓ ÚíãsÍÃÔ, álÑíÅâ ÅäsÃ÷äkÃÌâ ÌâÓâÒÇÌ½Ó ¼âÈë ånÃÓÑäÅäáëà »íÔëÁ, áÌë ÌâÓâÒÇ áâÙÑ éÐí »Òíô Áë ÚâÔÑâï ÍÇ ÍÒôûí áÌë ÑâÌ ÖÓíÕÓ ÒâÝäáíÌí ãÕÖâÑí ÏnÒí Àë. áëÑÌâ ÍtÌä ÖÊz½È ×âÓÊâÏëÌÌâ ÌâÑÉä Ñç»ÏãËÓí ÑâÃë ÀâÝâÔÒÌí ×çÐâÓïÐ ÉÒíÌë áëÑÌâ Á Òí½ÊâÌÉä áâÁë ÕÅíÊÓâÑâï ½çÁÓâÈÌä ÍýÉÑ ÏãËÓ éc¿^âÓ ÑâDÒãÑ» ãÕYâÔÒÌë Êë×Ìä ÍýÉÑ ÏãËÓ áâÃôÖ »íÔëÁ ×# Éå ×»ä Àë. ÍýëÑâÌïÊ ÖâãÚtÒ ÖÐâÌä sÉâÍÌâ áÌë ÍýëÑâÌïÊÌçï ÍèÈÛçï ÕÅíÊÓâ »íÔëÁ ÍÃâï½ÇÑâï Ñè»ÕÕâ ÈëÑÇë áÌë» ÍýÒtÌí »Òâô ÁëÑâï Èë ÖÎÛ Ó[â. ÖÈÈ 15 ÕØô ÖçËä Èë ÍýëÑâÌïÊ ÖâãÚtÒ ÖÐâÌâ ÍýÑç¼ Ó[â.

áÌâãÕÔ Íý½ãÈ ÑïÅÛÌâ Ã÷sÃä ÕØíô ÖçËä Ó[âÌë ÈëÌâ ét»ØôÑâï ÍíÈâÌí ÎâÛí áâÍÌâÓ áëÕâ ½âïËäÕâÊä, áâDÒâãtÑ»Ìë ÖîïÊÒô×äÔ ÕÅäÔ Íè. Ùä ÚãÓÐâå ÊëÖâåÌë »íãà »íãà ÕïÊÌ.

2014-07-08 16-44-10_0036.jpg

“áÌâãÕÔ Íý½ãÈ ÑïÅÛ”Ñâï »íå ÍÇ Úí§í Ì ËÓâÕÈâ ÚíÕâ ÀÈâï ÖïÍèÇô ÖÑâÁÌë ÖÑãÍôÈ áëÕâ Íè. ÕÅäÔ Ùä ÑãÇÐâå ѻ̑ ÊëÖâå Áë ÑÇäÑâÑâÌâ ÚçÔâÑÇâ ÌâÑë ÖÑâÁÑâï ’ÇäÈâ ÚÈâ. ÈëÑÌë Èí áâÍÌë Öîáë áíÛ¼Õâ Á Ó[â. Íè. ÑãÇÐâå ÑèÛ ÍÔÖâÇâ ½âÑÌâ ÈëÑÌí ÁnÑ 21Ñä ÌÕëmÏÓ 1906Ñâï ÉÒí ÚÈí. ÌÕÖâÓäÌä ѨëÖâ Úâås»çÔÑâï ÑëãÃö» ÖçËäÌçï ÐÇÈÓ ÍçÓçï »Óä ÕÅíÊÓâ »íÔëÁÑâï ’ëÅâÒâ tÒâïÉä ånÃÓ ÖâÒnÖÑâï ÍýÉÑ ÙëÇäÑâï ÍýÉÑ sÉâÌ ÑëÛÕä éã^âÇô ÉÒâ. ÑëÔÕäÔ ÑëÑíãÓÒÔ s»íÔÓ×äÍ ÍÇ ÑëÛÕä.

Ìí»ÓäÌä ×#áâÈ ÕÅíÊÓâ ÓâjÒÌâ ÏâïË»âÑ ¼âÈâÌâ ÑÊÊÌä× åÁÌëÓ ÈÓä»ë »Óä. ¼ïÈ, ãÌwÄâ áÌë ÍýâÑâãÇ»ÈâÉä ÁÕâÏÊâÓäÍèÕô» Ìí»Óä »ÓÕâÉä é^âÓí^âÓ Íý½ãÈ »Óä ÀëÕÃë ÖçãÍýnÃënÅI½ áën‘ãÌÒÓÌâ Úí§â ÖçËä ÍÚíïcÒâ. ÏâïË»âÑ ¼âÈâÉä ÈëáíÌë ÕÅíÊÓâ ÖçËÓâåÑâï ÔíÌ ÖãÕôÖ ÍÓ áën‘ãÌÒÓ ÈÓä»ë ãÌÑÇçï» »ÓÕâÑâï áâvÒâ. jÒâï ÈëáíÌä »âѽäÓäÌâ »ÊÓ#Íë ¿äÎ áíãÎÖÓ áÌë ¿äÎ åÁÌëÓ ÈÓä»ëÌâ Úí§â ÍÓ ÏâÓ ÕØô ÖçËä ÖëÕâ Ï’Õä.

ÕÅíÊÓâ sÉâÒä Éå Ìí»Óä ÖâÉë Èëáíáë ËâãÑô» áÌë Öã®Ò ÎâÛí áâpÒí ÚÈí. ÖâÉë ÖâÉë ÕÅíÊÓâ ãsÉÈ áÌâãÕÔ Íý½ãÈ ÑïÅÛÑâï Öã®Ò ÏÌä. ÚâÔÌâ »âÓëÔäÏâ½ ãsÉÈ áÌâãÕÔ ÐÕÕÌçï ÖÁôÌ »ÓÕâ Ùä ÚãÓÐâå ÓâÒ‘ ÊëÖâå ÖâÉëÌë Ïä’ ÖâÉä ÞâãÈÏïËçáí ’ëÅë ÓÚä ÑíÃí ÎâÛí áâÍëÔí. ÐÕÌÌâ ãÌÑâôÇ ÑâÃë Ì»×â, ÑïÁçÓä ÏâïË»âÑ ÍÓ Êë¼Óë¼ áÌë ÈëÌâ ãÚÖâÏí Óâ¼Õâ ÖçËäÌä »âѽäÓä Ï’Õä ÚÈä. ÐÕÕÌçï ãÌÑâôÇ »ÓÕâ ’ëåÈä áâãÉô» ÖÚâÒ ÑâÃë ÍÇ ¾Óë ¾Óë ÍìÖâ é¾ÓâÕÕâÌä »âѽäÓäÑâï ÖâÉä ãÑÝí ÖâÉë Öã®Ò ÓÖ ÔëÈâ.

‘ÕÌ ÍÒôÈ ¼âÊäÌâ »ÍÅâï ÍÚëÓÈâ, ×kÒ ÚÈçï tÒâï ÖçËä ’Èë »âïÈëÔä ¼âÊäÌí éÍÒí½ »ÓÈâ. Èâ. 1/7/1997áë ÊëÚ ÀíÅÒí.

Åâ[âÐâå ÊëÖâåÌçï sÉâÌ áÌâãÕÔ ÕÅíÊÓâÑâï jÒâÓë “áÌâãÕÔ Íý½ãÈ ÑïÅÛ”Ìä sÉâÍÌâ Éå tÒâÓë ÕâãØô» ÖBÒíÌä ÌíïËÇäÌä ÍýÉâ ÚÈä. ÍÀä jÒâÓë ÏïËâÓÇ áÑÔÑâï áâvÒçï tÒâÓë ÈëÌâ ÍýÑâÇë “Ùä áÌâãÕÔ Íý½ãÈ ÑïÅÛ” ÕÅíÊÓâÌâ ÍýÉÑ áâ‘ÕÌ ÖBÒ áÌë ÍëÃ÷Ì ÖBÒ ÍýÉâ ×# ÉÈâ ÍýÉÑ ÍëÃ÷Ì ÖBÒ Ùä Åâ[âÐâå ÊÒâÛ‘ ÕÅíÊÓâ áÌâãÕÔ ÖÑâÁÌâ étÉâÌ áÌë Íý½ãÈÌâ ×âïÈ ÍÇ ¼èÏ Á ÑÁÏèÈ Ãë»ëÊâÓ Éå ½Òâ.

ÊâÒ»âáí ÍÚëÔâï jÒâÓë ÕÅíÊÓâÌâ áÌâãÕÔíáë ÍíÈâÌâ ÖÑâÁ ÑâÃë áë» ÍíÈä»çï Ñ»âÌ (ÚâÔÌçï ÑÚâÊëÕ ÊëÖâå áÌâãÕÔ ÐÕÌ) Ìk»ä »Òçô. tÒâÓë áë åcÀâ ¾Çí Õ¼È ÖçËä ÍìÖâÌâ áÐâÕë »â½Û ÍÓ ÍÅä ÓÚä. tÒâÓë Èë ÁÑâÌâÑâï #â. ÍïÊÓ Ú’ÓÌçï ÓíÅ»çï ÊâÌ áâÍä Ñ»âÌÌâ ÍýÉÑ ÊâÈâ ÏnÒâ Èë áâÍÇë áâ½Û ’ëÒçï. Íý½ãÈ ÑïÅÛÑâï »íå ÍÇ ’ÈÌâ Úí§í Õ½Ó ÖÑâÁÑâï Íý½ãÈ×äÔ Ó[â. ÕâÓïÕâÓ ÍýsÈâÕÌâ ÀÈâï »âÓíÏâÓä ÖBÒ ÉÕâÌä sÍwà Ìâ ÍâÅä. ÍÇ ÖâÉë Èë Õ¼ÈÌâ Úí§ëÊâÓíÌë »[çï »ë jÒâÓë »íå ÖâËÌ »ë ÖâѽýäÌä Á#Ó ÍÅë tÒâÓë ãÕÌâ Öï»í¿ë ÑâÓä ÍâÖë áâÕ’ë. jÒâÓë ÐÕÌÌâ ÏâïË»âÑ ÑâÃë ’ëåÈä Ó»Ñ áë»ãÝÈ Éå tÒâÓë áë»äÖèÓë ÖÕô Úí§ëÊâÓíáë ¼âÈÑçÚçÈô »ÓÕâÌçï ãÌÑïÝÇ áâvÒçï. ÍýÉÑ Èí Óâ‘ Ì ÉÒâ ÍÇ ÍÀä ÏËâÌä åcÀâÌë áâËäÌ Éå Óâ‘ ÉÒâ. ÈëÑÌí áë» Á ÖçÓ ÚÈí Úçï »íå ÌâÑ »ë ÍýãÖãDË ÑâÃë »íå »âÑ »ÓÈí ÌÉä. áâÕâ ÍâÒâÌä ™Ã ÁëÕâ »ëÃÔâÒ ÕÅäÔíÌâ tÒâ½ áÌë ÖÑÍôÇÉä áâÍÇçï Ùä áÌâãÕÔ Íý½ãÈ ÑïÅÛ áâÁÌâ sÕ#Íë ÍÚíïcÒçï.

Íý¼Ó ÍÇ ãÌsÕâÉô sÕâÈïÝ ÖëÌâÌä ÈÓä»ë Ùä ÖçÐâØ¿ï¨ ÏíÂÌâ ¼èÏ Á Ì‘»Ìâ ÖÚ»âÒô»Ó Ó[â. ÑèÛ ÖçÓÈ ‘lÔâÌâ ÍÔÖâÇâ ½âÑÑâï áë» ÖâÑânÒ ÍãÓãsÉãÈÌä ãÕËÕâ ÑâÌâ áë»Ìâ áë» ÍçÝÌë jÒâÓë áâÂâÊäÌí »íÔ »âÌë ÍÅÒí tÒâÓë ÐÇÕâÌçï ÀíÅäÌë áâïÊíÔÌÑâï »çÊä ÍÅÒâ. ÕØíô ÍÀä jÒâÓë sÕâÈïXÒ ÖëÌâÌäÌçï ÖnÑâÌ »ÓÕâÌçï Ìk»ä »Òçô. ÈëÌä ÍÇ áÓ‘ »ÓÕâÌä Ìâ ÍâÅä. Ìâ ÍâÅÌâÓ sÕâÈïÝ ÖëÌâÌäáíÌçï ÖÓ»âÓë ÈâÑýÍÝ áâÍäÌë ÖnÑâÌ »ÓÕâÌçï Ìk»ä »Òçô Èë ÔëÕâÌä ÍÇ Ìâ ÍâÅä. jÒâÓë Èt»âÔäÌ Õä. Õä. ½äÓäÌë ¼ÏÓ ÍÅä Èí ãÕÌïÈä »ÓÈí ÍÝ ÔKÒí tÒâÓë ÁÕâÏÑâï ÈëÑÇë ÔKÒçï ÑâÌä ÖëÕâ »ÓÕâÌä ÑâÓä ÎÓÁ ÏÌâÕä Àë ÈëÌä ã»ïÑÈ Ì ÚíÒ.

áâÕç È§Ì Ìí¼çï ¿ãÓÝ ËÓâÕÈâ Ùä Åâ[âÐâåáë áï½È »âÓÌÖÓ Ìí»Óä ÀíÅä ÔíÁÌí ËïËí ×# »Òíô. ÈÌÈíÅ ÑÚëÌÈÉä, åÑâÌÊâÓäÉä ×# »ÓëÔ ÔíÁ <ënÅÖ kÔbÖÌâ ÌâÑë ÍýKÒâÈ Éå. áë» ÕëÓÌâ Խн 500 Éä 600 ÑâÇÖí ÁÑÕâ áâÕÈâ.

»ëÃÔâÒ ½ÓäÏ áÌâãÕÔ ãÕYâÉäôáíÌë È§Ì ÑÎÈ »ë ¼èÏ Á ¾ÃâÅëÔâ ÊÓë ÁÑâÅÈâ.

áÌâãÕÔ ÖÑâÁÑâï Èë ÖÑÒÑâï Íý¿ãÔÈ Õâï»ÅâÌä ÍýÉâÉä ¼èÏ Á vÒãÉÈ ÓÚëÈâ. jÒâÓ ë»íå áï½È ÖïÏïËäÌë tÒâï áâ ÏËâ »çãÓÕâ’ëÌë ÔäËë ãÕGÌ áâÕÈçï Èí »íåÌë ¼ÏÓ Ì ÍÅë ÈëÑ ½çpÈ ÊâÌ »ÓÈâ Ìë »nÒâÌçï ÔgÌ Öç¼#Í ÍÈä ÁÈçï. ÈëÑÌâ ÏïÌë ÍçÝíÌâ ÔgÌ »íå ÍÇ ’ÈÌâ ãÓÕâÁ Õ½Ó ÑâÝ 11 ÑâÇÖÌä ÚâÁÓäÑâï ÖïÍnÌ »Òâô ÚÈâ.

áâÕâ áÌí¼â ÑâÃäÌâ ÑâÌÕäáë ÑötÒç ÍÀä ÍÇ »íå ÍÇ ÙâDË »ë ÑÓÇíÈÓ ãÕãË ÌãÚ »ÓÕâÌä Èâ»äÊ »Óä ÚÈä. 86 ÕØôÌä éïÑÓë »íå ÍÇ ’ÈÌä ãÏÑâÓä Õ½Ó êï¾Ñâï ÍÓÑ Ñâ½ëô Ìä»Ûä ½Òâ tÒâÓë ÊÓë»Ìâ Ñç¼ë áë» Á ÕâÈ Ìä»Ûä “ÑèÄä êï¿ëÓí ÑâÌÕä !”

sÕ. Ùä ÓÇÀíÅ‘ ÔlÔçÐâå ÊëÖâå

áâÍÇë áâ½Û ’ëå ½Òâ Ìë ÖÕô ÕÅäÔí ÖâÉë ¼Ðë ¼Ðë ÑëÛÕäÌë »âÑ »ÓÌâÓ ½âïËäÕâÊä »âÒô»âÓ áëÃÔë sÕ. ÍèjÒ ÕÅäÔ áëÕâ Ùä ÓÇÀíÅ‘ ÔlÔçÐâå ÊëÖâå. áëÑÇë ÕÅíÊÓâ ãsÉÈ áÌâãÕÔ ÖÑâÁ ÑâÃë ÖëÕâ »ÓÕâÌí Ðë¼ ÔäËí ÚÈí áëÑ »ÚëÕçï ÁÓâÒë áÒígÒ ÌÉä. áëÑÇë ÖëÕâÌä ËèÇä áëÕä ˼âÕä »ë áâÁÍÒôÈ Èë ¿âÔç ÓÚä Àë.

Ùä ÓÇÀíÅ‘ ÔlÔçÐâå ÊëÖâåÌí ÁnÑ Èâ. 22/03/1916Ìâ ÏçÚâÓä ½âÑë ÉÒí ÚÈí. ÏâÛÍÇÉä Á ½âïËä‘Ìä sÕÓâÁ áÌë ½ýâmÒ ’½öãÈÌä áÖÓ ÉÒëÔä ÁëÌâ ÍãÓÇâÑë ÓâwÃ÷äÒ ×âÛâÑâï ÍýâÉãÑ» ã×ÜÇ ÔäËçï Ìë ÑçïÏåÌä ½í¼Ôë ånsÃäÃÒèÃÌä ×âÛâÑâïÉä ÑëãÃ÷» ÍâÖ »Óä.

½âïËä‘Ìä áÖÓ áëÕä »ë áâ¼ä ‘ïÊ½ä ‘ÕÌ ÖâʽäÐÒçô, áâ‘ÕÌ Ðë¼ËâÓä Ìë ‘ÕÌÌâ áïÈ ÖçËä ¼âÊä ËâÓÇ »Óä »Êä ÍìÖâÌçï ÍýÔíÐÌ áâ»Øäô Ìâ ×kÒçï.

ÖÓ»âÓä Ìí»Óä sÕä»âÓä ÖïÈíØä‘ÕÌ vÒãÈÈ »ÓÈâï »ÓÈâï »Ñô¿âÓäáíÌâ ánÒâÒ ÖâÑë áÕâÁ éÄâÕÕâ ÒçãÌÒÌÑâï ’ëÅâÒâ áÌë 1957Ìä ÓëlÕë ÚÅÈâÛÑâï Öã®Ò ÚíÕâÉä ÍïÊÓë» ãÊÕÖ Ðè½ÐôÑâï ÓÚä ÍýÕöã^â ¿ÔâÕä áÌë ÖìDËâïãÈ» ÑÈÐëÊí ÉÈâï ÒçãÌÒÌ ÀíÅä ÖÑâÁÌä ÍýÕöã^âÑâï ¾Çí ÖÑÒ áâÍÕâ ÑâïÅÒí.

“áÌâãÕÔ Íý½ãÈ ÑïÅÛ”Ìâ sÉâÍÌâ ÖÑÒë ¾Óë ¾Óë Áå ÍíÈâÌä áíÛ¼âÇÌí éÍÒí½ »Óä Ïë #ãÍÒâ ÁëÕä Îä ’Èë é¾ÓâÕÈâ Ó[â. Íý½ãÈ ÑïÅÛÌâ 20 ÕØôÉä ÕËè ÖÑÒ ÑâÃë ¼’Ì¿ä ÓÚäÌë Íý½ãÈ ÑïÅÛÌâ ét»Øô áÌë étÉâÌ ÑâÃë »âÒô »Òçô áÌë ÐÕÌÌä åÑâÓÈÌâ ÏâïË»âÑÌâ Öѽý½âÛâ ÊÓmÒâÌ sÕÒï Êë¼Óë¼ Óâ¼ÕâÌí »âÒôÐâÓ ÖïÐâLÒí áÌë ÏÌë ÈëÃÔä, »Ó»ÖÓ áÌë ¿äÕÃâå Óâ¼ä ÐÕÌ ãÌÑâôÇ »ÓâvÒçï.

áëÑÌâ ‘ÕÌ ÍÓ ÍÅëÔ ÑÚâtÑâ ½âïËäÌä Öâʽä áÌë ÖÑâÁÖëÕâ »ÓÕâÌä ÈÑnÌâ ÈëÑÌâ ÊÓë» »âÒôÑâï ’ëå ×»âÈä áëÑÌâ ÁëÕâ ãÌsÕâÉäô ãÌsÍöÃä ÖÑâÁ ÖëÕ» ÁëÑÌâ ÖâÉë »âÒô »ÓÕâ Á ÌÚI ÍÓïÈç ÁëÑÌë ’ëÕâ ÑLÒâ ÚÈâ Èë ÍÇ áë» áëáíÌçï ÖÊzÐâgÒ ½ÇâÒ. áÌâãÕÔ ÐÕÌÌä áë» áë» ™ÃÑâï ÈëÑÌä ÒâÊ Ìë ÑÚëÌÈ »ïÅâÓâÒëÔä ÍÅä Àë. áâÕâ ÖëÕ»Ìë áâÍÇí Èâ.23/02/1992Ñâï ½çÑâÕÕâ ÍÅÒâ. áâÍÇí áÌâãÕÔ ÖÑâÁ ÚÊÒÉä ÐâÕÍèÕô» ÈëÑÌë áï»ãÔ áÍôÇ »Óä ÈëÑÌçï °Ç áÊâ »Óë Àë Ìë áâÊÓÉä ÌÑÌ »Óë Àë.

2014-06-28 17-13-45_0034.jpg

sÕ.ÌÃÕÓÔâÔ Åâ[âÐâå ÊëÖâå (¼ÓíÔä»Ó)

¾Çâï ÔâïÏâ ÖÑÒ ÖçËä Խн 35 ÕØô ÖçËä áë»ËâÓä, ‘ïʽäÌâ ÀëlÔâ WÕâÖ ÖçËä “áÌâãÕÔ Íý½ãÈ ÑïÅÛ”Ìä ÖëÕâ »ÓÌâÓÌä ÒâÊä ’ëåáë Èí sÕ. ÌÃÕÓÔâÔ Åâ[âÐâå ÊëÖâåÌçï ÌâÑ ÍýÉÑ ÚÓíÛÑâï Ñè»ä ×»âÒ. ÖîÌâ »â»â áëÕâ ÌÃç»â»âÌâ ÚçÔâÑÇâï ÌâÑÉä Á ÖÑâÁÌâ ÊÓë» vÒãkÈ ÈëÑÌë ’Çë.

sÕ. ÌÃÕÓÔâÔ Åâ[âÐâå ÊëÖâå ÑèÛ ¼ÓíÔäÌâ ÈëÑÌí ÁnÑ Èâ. 26/08/1917Ñâï ÉÒí ÚÈí. ×#áâÈÑâï ÉíÅâ ÕØô ÕÔÖâÅ Ó[â. tÒâÓ ÏâÊ ÖÓ»âÓä Ìí»Óä áÉëô ÌÅäÒâÊÑâï ÏÊÔä Éå. 1952Ñâï ÕÅíÊÓâ áâvÒâ. tÒâÓÉä ÕÅíÊÓâÑâï sÉâÒä ÉÒâ. 1964Ñâï “áÌâãÕÔ Íý½ãÈ ÑïÅÛ”Ñâï Öã®Ò ÉÒâ. ÍÚëÔâ »âÓíÏâÓäÑâï 35 ÕØô ÖëÕâ »Óä ÍÀä ÑïÝä ÈÓä»ë ÈëÑÌä »âѽäÓä ¼èÏ Á Ò×sÕä ÓÚä. Խн 25 ÕØô Ã÷sÃäÌçï ÍÊ ×íÐâvÒçï. ÈëÑÌä Ìí»Óä ¿ëÓäÃä »ãÑSÌÓÌä áíãÎÖÑâï ÚíÕâÉä jÒâÓë “áÌâãÕÔ Íý½ãÈ ÑïÅÛ”Ìçï ÍýÑç¼ ÏïËâÓÇ ÏÚâÓ ÍÅÒçï ÈëÌä ÑíÃâÐâ½Ìä »âѽäÓä ÈëÑÇë ÖçÍëÓë ÍâÓ ÍâÅä. ÖÑâÁÌë éÍÒí½ä áëÕä ÍçsÈ»âÔÒÌä ×#áâÈ jÒâÓë ÑïÅÛë »Óä ÈëÑâï ÌÃç»â»âÌí ãÖïÚ ÎâÛí Àë. Èë Õ¼Èë ÑïÅÛÌçï ÍíÈâÌçï Ñ»âÌ ÌÚÈçï ÈëÉä ÌÃç»â»âÌâ ÖâÉ ÖÚ»âÓÉä ÈëÑÌâ ½ëïÅä½ëà ÓíÅ ÍÓ áâÕëÔâ ¾ÓëÉä Ëí. 8 Éä 11Ìâ ¿íÍÅâ áÍâÈâ. tÒâÓÏâÊ ÈëÑÌçï ãÌÕâÖsÉâÌ ÏÊÔâÈâ ÑâËÕÏâ½Éä ÍÇ ÍçsÈ»í áÍâÈâ. ÖÑÒ ÁÈâ Ùä ÚãÓÐâå ÊëÖâåÌâ ÖâÉ ÖÚ»âÓÉä sÕãsÈ» áën‘.Ìä áíãÎÖÑâï áë» #Ñ ÍçsÈ»âÔÒ ÑâÃë ÎâÛÕä áâÍä.

áâÁë Èí áâÍ ÖîÌë ’Ç Àë »ë ÈëÑÌâ Òí½ÊâÌÉä »ímpÒçÃÓâå ÔâåÏýëÓä ÑïÅÛ ËÓâÕë Àë. áÌâãÕÔ ÞâãÈÌâ ãÕ»âÖÑâï ÈëÑÌí ÎâÛí ÑâÝ ÕÅíÊÓâÑâï ãÖãÑÈ Ì ÓÚëÈâ “×çkÔëWÕÓ áÌâãÕÔ ÑïÅÛ”Ñâï ÚÈí. Խн 26 ÕØô ÈëÑâï ÖëÕâ áâÍä ÚÈä. tÒâï ÍÇ ÍÚëÔâï »âÓíÏâÓäÑâï Ìë ÍÀä Ã÷sÃä ÈÓä»ë ÖëÕâ áâÍä ÚÈä.

“áÌâãÕÔ Íý½ãÈ ÑïÅÛ”Ìë áâÕä éÑÊâ ½çÇíÕâÛä vÒãkÈ ÑÛä Ìë ÑïÅÛÌçï ÖîÐâgÒ Àë. ÈëÑÌâ ÖÚÕâÖÉä ¾Çâ ÖâÓâ »âÒô»ÓíÌçï ¾ÅÈÓ ÉÒçïÌë ÐÕÌÌë ãÖãDËÌâ ã×¼Óë ÍÚíï¿âÅÕâÑâï ÈëÑÌçï ¼èÏ Á ÑíÃç Òí½ÊâÌ Ó[çï Àë.

áâÕâ ÚÓÚïÑë× ÖnÑâÌäÒ Íè. ÌÃç»â»â Èâ.12/05/2007Ìâ ÓíÁ ÌëÕç ÕØôÌä éïÑÓë áÌïÈ ÒâÝâáë ¿âÔä ãÌ»LÒâ. áâÁë ÈëÑÌä ÑäÄä ÒâÊí ÐÕÌÌâ »Çë»ÇÑâï ÕÖëÔä Àë. áëÑÌâ Öï¾ØôÑÒ ‘ÕÌÌâ ÖïsÑÓÇí, áâÊ×íô áÌë»Ìâ ‘ÕÌÌë é’½Ó »ÓÈâ ½Òâ Àë. áâÕâ áâÊÓÇäÒ ÌÃÕÓÔâÔ ÊëÖâåÌë Ôâ¼ Ôâ¼ ÌÑs»âÓ. »íãà »íãà ÕïÊÌ.

2014-06-28 17-12-00_0031.jpg

sÕ. Ùä ån¨‘ÈÐâå ÕÖÌ‘ ÊëÖâå (áë#»Ó)

áâÍÇâï ÍÚëÔâÌâ Խн ÏËâï Á ÍèjÒ ÕÅäÔ ½âïËäÕâÊä ãÕ¿âÓÖÓÇä ËÓâÕÈâ ÚÈâ. áâÍÇí ÕÅíÊÓâ ãsÉÈ áÌâãÕÔ ÖÑâÁÌë ½âïËä ãÕ¿âÓÖÓÇäÌí ÐvÒ ÕâÓÖí áâÍÌâÓ ÕÅäÔíÑâïÌâ áë» áëÕâ Ùä ån¨‘ÈÐâå ÕÖÌ‘ ÊëÖâåÌë áÌâãÕÔ ÖÑâÁ kÒâÓëÒ ãÕÖÓä ×»×ë ÌÚI. Խн 1964Ñâï áÌâãÕÔ Íý½ãÈ ÑïÅÛÌâ Ïä’ ÍýÑç¼ ÏnÒâ ÈÉâ ÍýÉÑ ÏïËâÓÇ ÀÍâvÒçï ÈëÑâï Ïë »âÒÑä Ã÷sÃä ÈÓä»ëÌä ãÌÑÇçï»Ñâï (1) ån¨‘È ÕÖÌ‘ ÊëÖâå (áë#»Ó) áÌë (2) Ùä ÁÒïãÈÔâÔ ÑãÇÔâÔ ÊëÖâå ÉÒëÔ ÚÈä ÈëÑâï ån¨‘ÈÐâåáë 1964 Éä 2006 ÖçËä »âÒÑä Ã÷sÃä ÈÓä»ëÌä ¼èÏ ÖëÕâáí áâÍä áÌë 1964 Éä 1990 ÖçËäÌâ ÍýÑç¼ÍÊë ÓÚä kÒâÓëÒ ÖÑâÁ ÑâÃë áãÕÓÈ »âÒô »ÓÕâÑâï ÍâÀçï ÕâÛäÌë ’ëÒçï ÌÉä. ÈëÑÌâ ÍýÑç¼ ÍÊ ÚëÄÛ áÌâãÕÔ Íý½ãÈ ÑïÅÛ Áë ÏäÁÑâïÉä áï»çãÓÈ ãsÉãÈÑâï ÚÈçï Èë ÎèÔÎâÔäÌë ãÕ×âÛ ÕÃÕöÜ ÏnÒçï. Խн 27 ÕØôÌí ÖîÉä ÔâïÏí Êä¾ô»âÛ ÍýÑç¼ÍÊÌí ×íÐâvÒí.

áÌâãÕÔ ÖÑâÁÌä áÇë»ãÕË ÍýÕöã^âáí ÈëÑÌâ Ñâ½ôÊ×ôÌ ÚëÄÛ ¿âÔç Éå.

Íè. sÕ. Ùä ån¨‘ÈÐâå ÕÖÌ‘ ÊëÖâåÌí ÁnÑ 31/03/1927Ñâï ÉÒí. ÌâÌÍÇÉä Á ½âïËäÌâ ãÕ¿âÓíÉä Óï½âÒëÔâ. ÈëÉä ¼âÊä ÍÚëÓÕë×Ñâï áÍÌâÕëÔä. ¼èÏ Á ÍýÐâÕ×âÛä vÒãkÈtÕ Ìë Áë ÏíÔÈâ ÈëÑâï Ñk»ÑÈâ ÁÇâå áâÕÈä. ÕÅíÊÓâÑâï sÕãsÈ» áën‘. sÉâÍÌâ ÈëÌâ ÑëÌëÁÓ ÈÓä»ëÌí Úí§í ÖïÐâÛä ÕÅíÊÓâÑâï sÉâÒä ÉÒâ. ÍíÈë áÌâãÕÔ ÚíÕâÌí ½Õô áÌë ÚïÑë×â ÓÚëÈí. ÊÓë» ÞâãÈÏïËçáíÌë ÈëÑÌâ Àí»Óâ Àí»ÓäÌë áÌâãÕÔÑâï Á ÍÓÇâÕÕâÌä ÖÔâÚ áâÍÈâ ÕÅíÊÓâÌâ “áÌâãÕÔ Íý½ãÈ ÑïÅÛ”Ìâ ÍýÑç¼ ÉÈâ Á ÈëÑÇë ÑÌÑâï nÒâÈ ÑâÃë ÕâÅä ÏÌâÕÕâÌí Ñk»Ñ ãÌËâôÓ »Òíô ÚÈí. ÁëÌâ ÎÛsÕ#Íë Խн Ê× ÕØô ÍÀä ÕâÅäÌä ÁÑäÌ ¼ÓäÊâåÌë Ñ»âÌÌçï ÏâïË»âÑ ¿âÔç ÉÒçï. “áÌâãÕÔ Íý½ãÈ ÑïÅÛ”Ìâ ÍýÑç¼ ÍÊë Óâ‘ÌâÑçï áâpÒâ ÍÀä ÑötÒç ÍÒôÈ Ã÷sÃä ÈÓä»ë ÍÇ »âÒôÓÈ Ó[â. áÌâãÕÔ ÐÕÌ ÑâÃë »âÑ »Òâô ÍÀä ãÌÕö^â ÉÕâÌä éïÑÓë ÍÇ ãÑãÃï½Ñâï ãÌÒãÑÈ ÁÕâÌí áâ½ýÚ ÓâKÒí ÚÈí.

»íå ÍÇ vÒãkÈÌë ÑÊÊ#Í ÉÕâÌâ áëÑÌâ sÕÐâÕÌë »âÓÇë ÎëkÃÓäÑâïÌâ »Ñô¿âÓäáí áëÑÌë ÍíÈâÌâ ÊâÊâ‘ ÑâÌÈâ áÌë áëÑÌä ÍâÖë ÖÔâÚ áÌë áâãÉô» ÑÊÊ ÔëÈâ. ËïËâÑâï ÍÇ ¼èÏ Á »ç×ÛÈâ ËÓâÕÈâ ÚÈâ áÌë ÕëÍâÓä Õ½ôÑâï ÍÇ ¼èÏ ÑíÃä áíÛ¼âÇÌë ÑâÌ ÚÈçï. ÍíÈâÌâ »âÑ ÖâÉë ÍÇ áÌâãÕÔ ÐÕÌ ÑâÃë ¾Çí ÖÑÒ ÖÑÍôÇ »Òíô ÚÈí ÁëÌâ ÎÛ áâÍÇë Öî ¿â¼ä Ó[â Àäáë.

áëÑ.áëÖ.ÒçãÌ. Ñâï jÒâÓë Centralized áëÅÑä×ÌÌä ÍýÉâ Ì ÚÈä tÒâÓë ÊãÜÇ ½çÁÓâÈÌâ »íå ÍÇ áÌâãÕÔ jÒâÓë áëÅÑä×Ì ÑâÃë áâÕÈâ tÒâÓë Èë Õ¼ÈÌâ áÌâãÕÔ ÑÚâÌçÐâÕí ÒçãÌÕãÖôÃäÑâï ÚÈâ. ÈëáíÌä ÑÊÊ ÔåÌë áëÅÑäÌ ÑâÃë ÒígÒ ÑÊÊ#Í ÉÈâï »íå ÍÇ ’ÈÌä áÍëÜâ Õ½Ó áÌâãÕÔ ÐâåáíÌë ÈëáíÌä Íý½ãÈÑâï jÒâÓë ÍÇ Á#Ó ÍÅä tÒâÓë ÑÊÊ »ÓÕâ ÈtÍÓ ÓÚëÈâ. áÌâãÕÔ ãÕYâÉäôáí ÑâÃë HostelÌä Ö½ÕÅ »ÓÕâÌí ÍýÒtÌ ÍÇ ÈëÑÇë Àë» ÖçËä »Òíô ÍÇ áâ ÁÑâÌâÑâï ×kÒ ÌÚíÈçï. Èë Õ¼ÈÌâ »âÒô»âÓä »âÓíÏâÓäÌâ ÖBÒí ÍÇ ÈëÑÌâ ãÕ¿âÓ ÖâÉë ÖÚÑÈ Ì ÉÈâ ×kÒ Ì ÏnÒçï ÁëÌçï Êçð¼ ÈëÑÌë ÑötÒçÍÒôÈ Ó[çï. ÈëÑÌçï ÑötÒç. 10/01/2007Ñâï ÉÒçï. ÖÑâÁ ÑâÃë Á ‘vÒâ Ìë ÖÑâÁ ÑâÃë Á ÑÒâô ÈëÑ »ÚëÕçï. ÁÓâÒ áãÈ×ÒíãkÈÐÒçô ÌÚI Ôâ½ë áâÕâ ÕÅäÔÌë »íãà »íãà ÕïÊÌ.

2014-09-29 11-50-14_0001.jpg

sÕ.ÑËçÑâÔÈäÏëÌ ÌâÒ»

áâÍÇë Ïâ½ “ÑËçÑâÔÈä” ÀíÅ Õ½Ó »lÍä ×»äáë ¼Ó⬠ÍýtÒë» Ïâ½ »ë Ͻä¿âÑâï “ÑËçÑâÔÈä”Èí ÈëÌä ÖçÕâÖ ÎëÔâÕÈä áÕSÒ ÚíÕâÌä. áâÁë áâÍÇë áëÕâ “ÑËçÑâÔÈä” ÕâÈ ’Çä×çï »ë ÁëÇë áÌâãÕÔ ÖÑâÁ #Íä Ïâ½Ñâï ÈëÑÌâ »âÒíô ÈÉâ ÈëÁsÕä vÒãkÈtÕÌä ÖçÕâÖ ÎëÔâÕä Àë. áâÁë áâÍÇä Õc¿ë ÚÒâÈ Ì ÚíÕâ ÀÈâï ÍÓíÜ ÓäÈë ÊÓë» áÌâãÕÔ vÒãkÈÌâ ÚÊÒÑâï ËÛ»ë Àë. ÖÑâÁÑâï ÏÚç ÁçÁ vÒãkÈ áëÕä Àë »ë ÈëÑÌä áÑäà ÀâÍ Ñè»ä ’Ò áëÑâïÌâ áë» áëÃÔë ÑËçÑâÔÈäÏëÌ Ïä. ÌâÒ». jÕlÔëÁ vÒãkÈáí ÌâÑ ÍýÑâÇë ½çÇ »ëÛÕä ÌâÑ ÖâÉô» »ÓÈâ ÚíÒ Àë áâÕâ ÒÉâ ÌâÑ ÈÉâ ½çÇÌä éãkÈ ÖâÉô» »ÓÌâÓ ÕÅíÊÓâÌâ áÌâãÕÔ ÖÑâÁÌâ ÍýãÈÐâ×âÛä ÑãÚÔâÌë áâÁë áâÍÇë áíÛ¼ä×çï.

ÑËçÑâÔÈäÏëÌÌí ÁnÑ ¼ÓÖâÅÑâï ÉÈí ÚÈí ÍÇ Íâï¿ ÕØôÌä éïÑÓÉä áBÒâÖ áÉëô ÈëÑÌâ ÑíÃâÏëÌ ×âïÈâÏëÌÌë tÒâï ÖçÓÈ ÓÚä ÑëãÃ÷» ÖçËä áBÒâÖ »Òíô. 18 ÕØôÌä éïÑÓë ÕÅíÊÓâÌâ ÍýKÒâÈ ã×ÜÇ×âsÝä áÌë ÕìÞâãÌ» »ë.‘. ÌâÒ»Ìâ ÖçÍçÝ ÏÛÕïÈÐâå ÖâÉë Ôg̽ïýãÉÉä ’ëÅâÒâ. ÔgÌ ÍÀä áë ÁÑâÌâÑâï ÍëånÃI½ áÌë ÖâÒ»íÔí‘ ãÕØÒ ÖâÉë ½ýëÁÒçáëÃÌä Åä½ýä ÑëÛÕä. Áë ÁÑâÌâÑâï sÝäáí ¾ÓÌä ¿âÓ ãÊÕâÔíÑâï ÍíÈâÌä ÊçãÌÒâ ÖÑâÕä ÔëÈä ÚÈä Èë ÖÑÒë ÊÓë» ÜëÝÑâï ÂïÍÔâÕä ÍíÈâÌâ vÒãkÈtÕÌí ÖïÍèÇô ãÕ»âÖ »Òíô.

ÕÅíÊÓâ “áÌâãÕÔ Íý½ãÈ ÑïÅÛ”Ñâï 1964 Éä ’ëÅâÒâ Ìë éÍÍýÑç¼Ìçï ÍÊ ÍÇ ÕØíô ÖçËä ×íÐâvÒçï. áÌâãÕÔ Íý½ãÈ ÑïÅÛÑâï ÑãÚÔâ Íâï¼, ×# »ÓÕâÌçï ÙëÒ ÑËçÔâÑÈäÏëÌÌâ ÎâÛë ’Ò Àë. jÒâÓë áÌâãÕÔ Íý½ãÈ ÑïÅÛÌçï ÍíÈâÌçï Ñ»âÌ Ì ÚÈçï tÒâÓë »ÑâÃäÏâ½Ñâï sÌëÚÖïÑëÔÌ Òí’Èçï tÒâÓë ¼âÖ ÏÚëÌíÌë ¿äÔâ¿âÔç ÓÑȽÑÈ ÌÚä ÍÓïÈç ÌÕä ÌÕä ÓÑÈí ÓÑÕâ ÑâÃë ÚãÓÎâåáí Òí‘ ÍýítÖâÚÌ áâÍÈâ.

Õë×ÐèØâ ÚãÓÎâå, Óï½íÔä ÚãÓÎâå, »íÉÛâ ÊíÅ Õ½ëÓë ÓÑÈí Èë ÁÑâÌâÑâï áëÑÇë ×# »ÓëÔä. jÒâÓë ÏÚëÌí ÖïÑëÔÌÑâï ÚâÁÓ ÓÚëÕâ ÑâÃë ÍÇ Öï»í¿ áÌçÐÕÈä.

¾ÓÌä ÁÕâÏÊâÓä ÖâÉë ÖâÑâãÁ»ÜëÝÑâï ÂïÍÔâvÒçï ÈëÌçï ÎÛsÕ#Í áëÃÔë áâÍÇí áÌâãÕÔ ÖÑâÁ áë ÁÑâÌâÑâï ½Çâ ½âïÄÒâ áÌâãÕÔ »çÃçïÏÉä áÌâãÕÔ Íý½ãÈ ÑïÅÛÌë ãÕ»ÖâÕÕçï áë »âïå ÓÑÈÕâÈ Ì ÚÈä. ÍÇ ÕØíô ÖçËä ÖÈÈ »âÒôÓÈ ÓÚä ÕÃÕöÜÌä ÁëÑ ÈëÌçï ãÕsÈÓÇ »Òçô. áÌâãÕÔ ÑãÚÔâÌä ãÕ¿âÓÖÓÇä »âÒô×ìÔä ãÕ. Ñâï ÏÊÔâÕ ÔâÕÕâÌä ÖâÑâãÁ» ÍÚëÔ »ÓÌâÓ ÍÇ áëÁ ÚÈâ. áÌâãÕÔ ÐÕÌ ÏâïËÕâÌçï tÒâÓë ÍÇ ÖîÉä ÍÚëÔí ÎâÛí ÑËçÑâÔÈä ÏÚëÌë ÈëÑÌë ÖÖÓâ ÍâÖë áâ½ýÚÍèÕô» áÍâÕä ÍÚëÔ »ÓâÕä ÚÈä. áâÁë ÍÇ sÑöãÈ#Íë »çïÕÓ‘ ÌâÒ»Ìâ ÌâÑë ÚíÔ Àë. sÕ. ÚãÓÐâå, sÕ. ån¨‘ÈÐâå, sÕ. ÓÇÀíÅ‘Ðâå ÈÉâ sÕ. ÌÃçÐâåÌä ÖâÉë ÓÚäÌë ¾Óë-¾Óë ÁåÌë ÐÕÌÌâ ét»Øô ÑâÃë ÎâÛâáíÌä ÕÇÂâÓ Ô½âÕä ÊäËä ÚÈä.

ÑËçÏëÌ ‘ÕÌÍÒôÈ ÖëÕâÌä áÌë ÏëÌíÌë ÚèïÎ áâÍä ÖçÕâÖ ÎëÔâÕä ÍíÈâÌçï ÁnÑ, ÌâÑ, »Ñô ]âÓâ ÖâÉô» »Òçô. áë »âÒÑ ÑâÃë áÑÓ ÓÚë×ë. ÑËçÏëÌÌí 2003Ìâ ÖèÒâôsÈ ÖâÉë 12 ãÅÖëmÏÓ 2003Ìâ ãÊÌë ÊëÚ-ãÕÔÒ ÉÒí. áëÑÌâ ‘ÕÌÑâïÉä ÏÚëÌí ÍýëÓÇâ Ôå áâ½Û ÕË×ë áëÁ ÈëÑÌë Öâ¿ä ÙDËâïÁãÔ Ôë¼â×ë.

DSC00374-1.jpg

sÕ. ÍÊÑâÏëÌ ÌÃÕÓÐâå ÊëÖâå

áÌâãÕÔ ÖÑâÁ áâÁÉä Í¿âÖ ÕØô ÍÚëÔâï sÕ.Íè.ÍÊÑâÏÚëÌ ÁëÕâ ÖëÕâÐâÕä sÝä »âÒô»ÈâôÌë ÍâÑä ËnÒ Éå ½Òí. ÙäÑãÈ ÍÊÑâÏëÌ ÌÃÕÓÔâÔ ÊëÖâåÌçï ÕÈÌ ¿ä¼Ôä áÌë ¼ÓíÔäÑâï sÉâÒä ÉÒâ. ÔgÌ ÏâÊ áBÒâÖÑâï #¿ä ÚíÕâÌâ »âÓÇë 42 ÕØôÌä éïÑÓë áëÖ.áëÖ.Öä. ÍâÖ »Óä áë ÁÑâÌâÑâï ÁÒâÓë sÝäáí ¾ÓÌí éïÏÓ áíÛï½Èä Ì ÚÈä. ÕÔÖâÅÌä áã¼Ô ãÚïÊ ÑãÚÔâ ÍãÓØÊÑâï ÖëÕâ áâÍä tÒâÓÏâÊ ÕÅíÊÓâÑâï 1952Ñâï áâvÒâ. 1964Ñâï jÒâÓë ÈëÑÌâ ÍãÈ sÕ. ÌÃÕÓÔâÔ Åâ[âÐâå ÊëÖâå »âÓíÏâÓäÑâï ÖBÒÍÊë áâvÒâ. tÒâÓÏâÊ ÑãÚÔâ ÖBÒ ÈÓä»ë sÕ.Íè. ÍÊÑâÏÚëÌÌë ÔëÕâÑâï áâvÒâ ÚÈâ. Áë ¼Óë¼Ó áâÕ»âÓÊâÒ» ͽÔçï Ó[çï ¼èÏ Á étÖâÚä, ¾½×ÕâÛâ Ìë ÖÑâÁ ÑâÃë »ïå» »Óä ÀçÃÕâÌä ÐâÕÌâÕâÛâ ÍÊÑâÏëÌÌí ÎâÛí áÌâãÕÔ ÖÑâÁÌâ ét»Øô ÑâÃë ¼èÏ Á áâ½Õí Ó[í Àë.

ÖÑâÁ ÑâÃë »ïå» ÌâãÕnÒÍèÇô »âÒô®Ñ áâÕÕâÌí ãÕ¿âÓ ÈëÑÌë ¾Çâ Õ¼ÈÉä áâÕÈí ÚÈí. ÈëÑâï ÈëÑÌë ÖâÉ ÑLÒí sÕ. ÑËçÏëÌ ÌâÒ»Ìí ÁëÌâ ÎÛsÕ#Íë 1985-86Ìâ ÕØôÑâï ÑãÚÔâ ãÕÐâ½Ìä ×#áâÈ Éå Áë áâÁë ÑãÚÔâ Íâï¼ sÕ#Íë »âÒôÓÈ Àë. ÍÚëÔâ ÕØôë ÑËçÑâÔÈäÏëÌ ÍýÑç¼ ÍÊë Ó[â Ìë ÏäÁë ÕØôë ÍÊÑâÏëÌ ÍýÑç¼ ÉÒâ. ÈëÑÇë ×# »ÓëÔ ½îÓäÕýÈÌë ÌíÛäÌëÑ áâÁë ÍÇ ÖÑâÁÌä ÏÚëÌí étÖâÚÍèÕô» éÁÕë Àë. Áë Õ¼Èë áÌâãÕÔ ‘ÕÌÌçï Ñ»âÌ Ì ÚÈç Èë Õ¼Èë ÖÑèÚ ÁÌíå »âÒô®ÑÌä ÍÓïÍÓâ ÈÑÇë ÈâÓ»ëWÕÓ ÑïãÊÓÑâï ×# »ÓëÔ Áë áâÁë ÍÇ ÁÛÕâå ÓÚä Àë. ½îÓäÕýÈ Õ¼Èë ½îÓí ÍÇ ¾ÓëÉä ÕâÕäÌë ÔâÕÈâ. ÌíãÛÌëÑ Õ¼Èë ÕÓÅçï ÍÇ ¾ÓëÉä ÔâÕä ÖÑâÁÌä ÉíÅä ÏÚëÌí Ðë½ä ÉÈä Ìë ÌíãÛÒâÌä ãÕãËÖÓ Íè’ »Óä ÌíãÛÌëÑ éÁÕÈâ Áë áâÁë ÍÇ étÖâÚÍèÕô» éÁÕâÒ Àë.

Ãçï»Ñâï ½âïÄÌâ ½íÍä ¿ïÊÌ »Óä áÌâãÕÔ ÏÚëÌíÌë áë»ãÝÈ »ÓÕâÌí ÍýÒâÖ ¼èÏ Á ÖÎÛ Ó[í Áë áâÁë ÍÇ étÖâÚÍèÕô» éÁÕâÒ Àë.

ÑãÚÔâÍâï¼Ìä ÏÊÔâÒëÔä ãsÉãÈÑâï ÍÇ ÈëÑÌí ÌìãÈ» Ãë»í ¿âÔç Á Ó[í ÚÈí. ÑãÚÔâ Íâï¼ áâÁë ÍÇ ÈëÑÇë ×# »ÓëÔ ÍÓïÍÓâ ’ÛÕä ÓÚä Àë ÁëÌí ÈëÑÌë áâÌïÊÌë ÖïÈíØ ÚÈâ. ÖÑâÁë ÍÇ ÈëÑÌä ÖëÕâÌä »ÊÓ »Óä ½Òâ ÕØôë Ìë “áÌâãÕÔ Íý½ãÈ ÑïÅÛ”Ìâ 50Ñâï ÕØôë ÖâÔ áíÆâÛä ÖnÑâÌ »Òçô ÚÈçï.

áÌâãÕÔ ÖÑâÁÌä ÏÚëÌí ÑâÃë ÈëÑÌë ÐâÓíÐâÓ Ôâ½Çä ÚÈäÌë Áë »íå ÈëÑÌä ÑçS»ëÔä ÈëÑÌë ÁÇâÕë ÈëÌí »èÌëÚÍèÕô» é»ëÔ ÍÇ »âÆÕâÌä áâÕÅÈ ÚÈä. Íè. ÍÊÑâ ÏâÌä ÒâÊ ÕÅíÊÓâ ãsÉÈ ÊÓë» ÍãÓÕâÓÌâ ÖBÒÌâ ÚÊÒÑâï áâÁë ÍÇ »âÒÑ Àë Ìë ÓÚë×ë.

×È ×È »íãà ÕïÊÌ Íè. ÍÊÑâ Ïâ Ìë.


2014-09-29 11-53-58_0002.jpg

sÕ. Ùä ÌÃçÐâå ѽÌÔâÔ ÊëÖâå

“áÌâãÕÔ Íý½ãÈ ÑïÅÛ”Ìâ Úí§ëÊâÓ »ë ÍâÒâÌâ »âÒô»Ó Ì ÚíÕâ ÀÈâï sÕ. ÌÃçÐâå ÑëÅäÕâÛâÌçï sÉâÌ áÌâãÕÔ ÖÑâÁÑâï áãÕsÑÓÇäÒ ÓÚë×ë. ÍÅÊâ ÍâÀÛÌâ »Ôâ»âÓÌä ÁëÑ ÍÓíÜ ÓäÈë ÑÊʽâÓ »ÓÌâÓ vÒãkÈ ÖÑâÁÌë jÕlÔëÁ ÍýâpÈ ÉâÒ ÍÇ ÕÅíÊÓâ ãsÉÈ áÌâãÕÔ ÖÑâÁ ÐâgÒ×âÛä »ë sÕ. ÌÃçÐâå ÑëÅäÕâÔâÌí ÖâÉ ÖÚ»âÓ ÍýâpÈ ÉÒí.

sÕ. ÌÃçÐâå ÑëÅäÕâÔâÌçï ‘ÕÌ ÂÓÑÓ ÖÑâÁ ÑâÃë ÖäÑâ ã¿ÚzÌ#Í Àë. ÖâÑânÒ »çÃçïÏÌí ÑâÇÖ ÍÇ ¼ïÈ, ãÌwÄâ Ìë ÍýâÑâãÇ»ÈâÉä ãÖãDËÌâ ã×¼Ó ÖÓ »Óä Àë Èë ÌÃçÐâåÌçï ‘ÕÌ ÏÌâÕë Àë. ÖâÑânÒ »âÓ»èÌÉä áâÓïÐâÒëÔä áëÑÌä »âÓã»ãÊô ÕÅíÊÓâÌâ ÙëwÄ ãÏlÅÓíÑâïÌâ áë» ÏÌäÌë áûä ÚÈä.

sÕ. Ùä ÌÃçÐâå ѽÌÔâÔ ÊëÖâå ÑèÛ ½âÑ áë#Ìâ Ìë vÒÕÖâÒë ¼ëÅèÈ ÚÈâ. áëÖ.áëÖ.Öä. ÖçËäÌçï ã×ÜÇ ÍýâpÈ »Óä Èëáí Íísà ¼âÈâÌä Ìí»ÓäÑâï ’ëÅâÒâ ÚÈâ. ÊäÕ-ÊÑÇ-½íÕâÌä áâÂâÊä ÖÑÒë áëÑÌë ÊÑÇ ¼âÈë ÍýÉÑ ÐâÓÈäÒ Íísà ÑâsÈÓ ÏÌâÕÕâÑâï áâvÒâ. ÊÑÇÌä ÑçãkÈ ÍÀä áâÒâÈ ÉÒëÔâ »ÓíÅí #ãÍÒâÌâ ãÕÊë×ä ÑâÔÌë ÁpÈ »ÓâÕäÌë ÖÓ»âÓÌë ¾Çä ÑíÃä áâÕ» »ÓâÕä áâÍä ÚÈä. éÍÓâïÈ ÊÑÇÌâ ãÕ»âÖ ÎïÅÑâï 70 Ôâ¼ ÁëÃÔä ÑâÈÏÓ Ó»Ñ Íísà ¼âÈâ ÈÓÎÉä ÁÑâ »ÓâÕä ÍýâÑâãÇ»ÈâÌçï é^âÑ éÊâÚÓÌ ÍçÓçï ÍâÅÒçï ÚÈçï. áâ »âѽäÓäÌä »ÊÓ#Íë Èë ÖÑÒÌâ ÌâÇâÍýËâÌ Ùä ÑíÓâÓ‘ ÊëÖâåÌâ ÚsÈë áëÑÌë sÍëSÒÔ áëÕíÅôÉä ÌÕâÁÕâÑâï áâvÒâ ÚÈâ.

1965Ìä ÖâÔÑâï áëÑÌä ÏÊÔä ÕÅíÊÓâÑâï ÕëÔÎëÓ áíãÎÖÓ ÈÓä»ë Éå. 1972Ñâï Ìí»ÓäÑâïÉä sÕìãcÀ» ãÌÕöã^â Ôå Öç áÌë ÖÑÁÇÍèÕô» ÏâïË»âÑÌâ vÒÕÖâÒÌë áÍÌâvÒí Áë ÈëÑÌçï ͽÔçï áâ½Û ÁÈâ ÊèÓÊë×äÍÇâÌë ÖâãÏÈ »Óä áâÍÌâÓçï ÌäÕÅÒçï.

ÍíÈâÌâ ¾ÓÑâï ÕÖÕâÌâ áÌë» ½ÓäÏíÌâ sÕpÌíÌë Öâ»âÓ »Òâô. ÑâÝ ÖÑâÁÌä vÒãkÈ Á ÌÚä ÈëÑÌâ ÖïÍ»ôÑâï áâÕÌâÓ Á#ÓäÒâÈÕâÛä vÒãkÈÌë ÊÓë» ÓäÈë ÑÊʽâÓ ÉÈâ. ÖâËç, ÖïÈ, ÑÚïÈ, Íè’Óä »ë ãмâÓäÌë Èëáí ÖÚâÌçÐèãÈÉä ÖÚâÒ »ÓÈâ. áÌë» áÌâÉ áâÙÑí, ÑïãÊÓí, ÖëÕâÙÑíÑâï Ñè» ÊâÌÌí ÍýÕâÚ ÕÚëÕÅâÕÈâ Ùä áÓãÕïÊ (ÍíãÅë¿ëÓä) áÌë Ùä ÑâÈâ‘ (ÍíïãÅ¿ëÓä)Ñâï áëÑÌë áÌnÒ ÙDËâ ÚÈä.

áëÑÇë ÑäÓâï ábÏâ Ã÷sÃÌä sÉâÍÌâ »Óä Ùä ÑâÈâ‘Ìâ ãÖDËâïÈíÌâ áâÊë× áÌçÖâÓ áë» áâÊ×ô ×âÛâ ÑËÓ s»èÔ ×# »Óä. »íå ÍÇ Íý»âÓÌçï ÏÚâÓÌçï ÊâÌ sÕä»âÒâô Õ½Ó áëÌë ÖÎÛÈâÉä ¿ÔâÕä ÏÈâÕä Àë. ÖëÕâÖä, ½íÝä, ¼âÌÍçÓ ÁëÕâ ½âÑíÑâï ÑäÓâ ÑëãÅ»ëÓ ÌâÑë ÓâÚÈÊÓÌâ ÊÕâ¼âÌâÌä sÉâÍÌâ »Óä ÁÌÖëÕâÌçï áâÊ×ô ¦wÃâïÈ áâpÒçï. áâÁë ÍÇ ÈÑâÑ ÖïsÉâ “ÌÃçÐâå ÑëÅäÕâÔâ ÍãÓÕâÓ” ÈÓÎÉä ¿ÔâÕÕâÑâï áâÕë Àë Èë ¼Óë¼Ó ÖÓâÚÌäÒ Àë.

áÝë áë ÌíïËÕçï Á#Óä ÏÌë Àë »ë ÓëÖ»íÖô Ö»ôÔ ÍÓ “ÌÃçÐâå ÖënÃÓ”Ìçï Ñ»âÌ éÐç »Óä Ö»ôÔ ÍÓ 14 ÌÕëmÏÓÌâ ãÊÌë ÌÃçÐâå Ö»ôÔ ÏÌâvÒçï Áë áâÁë ÍÇ ÍãÓÕâÓ ÈÓÎÉä Ö»ôÔ ÏÌâvÒçï. Áë áâÁë ÍÇ ÍãÓÕâÓ ÈÓÎÉä ÑëåÌÃëÌ ÉâÒ Àë. ÍíÈâÌâ »âÒíôÌä ÖçÕâÖÉä ÑâÝ áÌâãÕÔ ÖÑâÁÌâ Á ÌÚI ÊÓë» ÕÅíÊÓâÕâÖäÌâ ÚÊÒÑâï ¿ík»Ö sÉâÌ ÏÌâÕä sÕ. ÌÃçÐâå áÑÓ Éå ½Òâ.

áÑÓ ÓÚí. ÁÒ ×çkÔëWÕÓ

ãÕã×wà vÒãkÈ

sÕ.ÌÃçÐâå ѽÌÔâÔ ÊëÖâå - ×âÓÊâÏëÌ ÊëÖâå.

sÕ. ÌÃçÐâå Èí ÖëÕâÌí Ðë¼ ËÓëÔâ ÖïÈ ÚÈâ ÍÇ ÈëÑÌë ÖâÉ áâÍÌâÓ ÈëÑÌâ ËÑôÍtÌä sÕ. ×âÓÊâÏëÌ ÌÃçÐâå ÊëÖâåÌë ÖÑâÁ kÒâÓëÒ ÐèÔä ÌÚI ×»ë. ¼èÏ Á éÊâÓ áëÕâ ×âÓÊâÏëÌÌçï Òí½ÊâÌ ÑãÚÔâ Íâï¼Ìâ étÉâÌÑâï ãÕ×ëØ Ó[í Àë. ÑãÚÔâ Íâï¼ jÒâÓë sÕÈïÝÇÍÇë »âÒôÓÈ ÚÈä tÒâÓë ÚïÑë×â ÈëÑÌë áâãÉô» ÖÚâÒ ÖâÑëÉä áâÍÈâÌë ÚïÑë×â »ÚëÈâ ÈÑâÓí Áë »âÒô®Ñí »ÓÕâ ÚíÒ ÈëÑâï ÚïÑë×â ÑâÓí ÖÚ»âÓ ÓÚë×ë. jÒâÓë jÒâÓë ÑãÚÔâ Íâï¼ ]âÓâ »íå »âÒô®Ñ »ë ÐÁÌ »ë ÖëãÑÌâÓ ÚíÒ tÒâÓë ÚïÑë×â ÈëÑÌçï áâãÉô» Òí½ÊâÌ ÓÚëÈçï. sÕ. ×âÓÊâÏëÌ ÚãÓÐâå ÊëÖâå ÈÓÎÉä ½öãÚÇäáíÌä »Ûâ ÊäÍâÕÕâ ÙëwÄ ½öãÚÇäÌí áëÕíÅô áâÍÕâÑâï áâÕÈí tÒâÓë »ãÑãÃÑâï ÖBÒÍÊë ÓÚä ÈëÑÇë ãÌwÍÜÍÇë ÈëÑÌâ »âÒôÌë ãÊÍâvÒçï ÚÈçï.

áÌâãÕÔ ÐÕÕÌçï jÒâÓë ÌãÕÌä»ÓÇ ÉÒçï. tÒâÓë éÊâÓÈâÉä sÕ. ÍèjÒ ×âÓÊâÏëÌë áë» Ôâ¼ #â. Ìçï ÊâÌ sÕ. ÌÃçÐâåÌâ ÌâÑë áÍôÇ »Òçô ÚÈçï.

áâÁë áâÍÇä Õc¿ë sÕ. ÍèjÒ ÌÃçÐâå ÈÉâ sÕ.ÍèjÒ ×âÓÊâÏëÌ Ó[â ÌÉä ÍÇ ÌÃçÐâå ÑëÅäÕâÔâ ÍãÓÕâÓÌâ ÖBÒí áâÁë ÍÇ ÖÑâÁÌë Íżë éÐâ ÓÚä ÈëÑÌä ÖëÕâ áâÍë Àë. ÖÑâÁ ÈëÌí °Çä Àë.

Bhavan.jpg

ÑïÅÛÌä ãÕsÈÓÌä ÍýÕöã^âáí ãÕ×ë

áâÍÇë átÒâÓ ÖçËä ÍâÒâÌâ »âÒô»ÓíÌí áÌâãÕÔ Íý½ãÈ ÑïÅÛ Ìë ãÖãDËÌâ ã×¼Óë ÍÚíï¿âÅÕâ Áë Öï¾Øô »Òíô Èë ’ëÒí. Խн 1964 Éä 1991 ÖçËä ån¨‘È ÕÌÖ‘ ÊëÖâåÌâ ÍýÑç¼ÍÊ ÚëÄÛ áãÕÓÈ ÍÇë ãÕGÌÓÚäÈ áÌâãÕÔ Íý½ãÈ ÑïÅÛÌä Ò×ÒâÝâ ¿âÔç ÓÚä.

áâËçãÌ» ÁÑâÌâÌä ×#áâÈ Éå ¿è»ä ÚÈä. ÕÅäÔÙäáíÌä ÕËÈä éïÑÓ ÖâÉë ÈëÑÌâÑâï ÍÚëÔâï ÁëÕä »âÒô×ãkÈ ÓÚä Ì ÚÈä. ÈëÉä ÕÅäÔÙäáíáë ãÕ¿âÒçô »ë áâÍÇâ ÕÅÍÇ ÚëÄÛ ÌÕä »âÓíÏâÓäÌçï ãÌÑâôÇ »ÓÕçï. ÈëÑÌâ ÎÛsÕ#Íë ÖÌë 1991Ñâï ÑïÅÛÌâ Úí§ëÊâÓí ÌäÑÕâ ÍÚëÔäÕâÓ ¿èïÃÇä Éå ÈëÑâï ÍýÑç¼ ÈÓä»ë Ùä ÓíãÚÈÐâå ÑÇäÐâå ÊëÖâåÌä ãÌÑÇçï» Éå. éÍÍýÑç¼ ÈÓä»ë Ùä ÌèÈÌÐâå ÊäÌçÐâå ÊëÖâåÌë ÑïÝäÙä ãÊÍ»Ðâå ÑÌçÐâå ÊëÖâåÌä ÕÓÇä Éå. Ïâ»äÌâ »âÒôÕâÚ» ÖãÑãÈÌâ ÖBÒíÌä ÍÇ ÕÓÇä »ÓÕâÑâï áâÕä. ÊÖ ÕØôÌâ ÈëáíÌâ »âÒô»âÛ ÊÓmÒâÌ ÖÚçáë Ðë½â ÑÛä áë» »çÃçïÏ ÐâÕÌâÉä ÖÑâÁ éÍÒí½ä »âÒíô »ÓÕâÌí ÌÑý ÍýÒâÖ »Òíô.

DSC01530.JPG 2014-06-28 17-10-47_0029.jpg

ÖîÉä ÑÚtÕÌçï Ìë ÍÚëÔçï »âÑ ÑïÅÛÌçï ÏïËâÓÇ ãÕsÈöÈ »ÓäÌë ÖÑÒÌë áÌç#ÍÌë Á#ÓäÒâÈ ÑçÁÏÌâ ÎëÓÎâÓ »Óä Èâ.13/03/1994 Ìä ÖâÑânÒ ÖÐâÑâï ÑïÁèÓ »Óä áÑÔÑâï ÑèkÒçï. ÏäÁçï ÐÕÌÌâ ÏâïË»âÑÑâï ÎëÓÎâÓ »Óä ÕËç Ö½ÕÅí éÐä »Óä ÖÑâÁÔÜä ÖëÕâÌë Õë½ÕïÈ ÏÌâÕä ÖçãÕËâÕâÛâ ÐÕÌÌä ÌâÑâãÉô»ÓÇ ãÕãË »Óä 1997Ñâï Ùä ÑÚâÊëÕ ÊëÖâå áÌâãÕÔ ÐÕÌ ÌâÑ áâpÒçï ÖâÉë Ùä ÑÚâÊëÕÐâåÌä ÍýãÈÑâÌä sÉâÍÌâ ÑâÌÌäÒ Ùä ÏâÏçÐâå Á×Ðâå ÍÃëÔ Áë Èë Õ¼Èë ÌÑôÊâ ãÕ»âÖ ½çÁÓâÈ ÓâjÒÌâ ÑïÝä ÚÈâ ÈëÑÌâ ÕÓÊ ÚsÈë Éå. áâ ÍýÖï½ Ùä ÌâÓâÒÇ ÊëÖâåÌä éÍãsÉãÈÑâï éÁÕâÒëÔí.

ÑïÅÛÌâ ÑãÚÔâ Íâï¼Ìâ »âÒô®ÑíÌë ÕâãØô» Öâïs»öãÈ» »âÒô®ÑíÌçï ÒíÁÌâÏDËÌë ãÌÒãÑÈ#Íë áâÒíÁÌ ÉÕâ ÔâgÒçï áÌë Ú‘ ÍÇ »ÓÈâ Ó[â Àë. ÕÅíÊÓâÑâï ÕÖÈâ áÌâãÕÔíÌä ÍÚëÔä ãÕsÈöÈ ÅäÓëkÃÓä 1998Ñâï tÒâÓÌä »âÒôÕâÚ» ÖãÑãÈÌë ×çÐëcÀ»íÌä ÑÊÊÉä ÏÚâÓ ÍÅä.

“áÌâãÕÔ Íý½ãÈ ÑïÅÛ” ÈÓÎÉä ÍçsÈ» ÖÚâÒ Áë ×ìÜãÇ» ÖÚâÒÑâï ãÕsÈöÈ ÍâÑäÌë ÖâÉë ÖâÉë áâãÉô» ÖÚâÒ, ÕìÊ»äÒ ÖÚâÒ, ãÕËÕâ ÖÚâÒ ÁëÕä ãÕãÕË ÖÚâÒ ÍÇ ÑïÅÛ ÈÓÎÉä áâÍÕâÌä ×#áâÈ »Óä. ÊâÌÕäÓíáë ÍÇ éÊâÓ ÚâÉë Ö¼âÕÈ ÌíïËâÕä ÑïÅÛÌä ÖDËÓÈâÑâï Òí½ÊâÌ áâpÒçï.

áâÑ é^âÓí^âÓ ÖïsÉâ ãÕ»âÖ ÍâÑÈä ½å Ìë ãÖãDËÌâ áë» ÍÀä áë» ã×¼Ó ÖÓ »ÓÈä ÓÚä. Áë áâÁë ÍÇ ÖçïÊÓ ÓäÈë ÑïÅÛÌâ Úí§ëÊâÓíÌë Áë Èë ÖÑÒÌä »âÒôÕâÚ» ÖãÑãÈÌâ áÉâ» ÍýÒâÖÉä ÑïÅÛÌí ãÕ»âÖ áãÕÓÈÍÇë Éå Ó[í Àë ÈëÌä Öѽý ÖÑâÁë ÌíïËä ÔëÕä.

ÁÒ ×çkÔëWÕÓ